Privacy Policy

Home » Over ons » Privacy Policy

Gianotten Printed Media hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Gianotten Printed Media houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
- De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. In dat geval hebben wij met de derde partij een verwerkersovereenkomst afgesloten die toeziet op de bescherming van uw persoonsgegevens;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

 

Contactgegevens

Gianotten Printed Media

Bredaseweg 61, 5038 NA

Postbus 9228, 5000 HE

Tilburg

013-542 50 50

info@gianotten.nl